Francuska federacija evropskih kulturnih ruta (FFECR)

Veliki broj kulturnih ruta prolazi kroz Francusku, reaskrsnicu Evrope. Ove rute ilustruju istoriju našeg kontinenta. Neke od ovih ruta su pristupile Francuskoj federaciji evropskih kulturnih ruta (FFECR) u maju 2010. godine. Danas, ova mreža okuplja rute sertifikovane od strane Saveta Evrope, ali i druge rute koje se razvijaju u skladu sa evropskim vrednostima.

Francuska federacija evropskih kulturnih ruta radi na podizanju vidljivosti i značaja evropskog kulturnog identiteta; povećanju međukultnurnog i međureligijskog dijaloga; očuvanju kulturnog, prirodnog, materijalnog i nematerijalnog nasleđa kao važnog faktora održivog razvoja.

www.ffice.eu

Dunavski Centar za Kompetenciju

Dunavski centar za kompetenciju (DCC) je asocijacija koja okuplja turističke aktere duž Dunava. Glavni cilj organizacije je izgradnja i podrška mreže turističkih aktera kroz jačanje prekogranične saradnje posredstvom različitih razvojnih i promotivnih aktivnosti kao i realizacijom projekata u oblasti turizma, sve u cilju jačanja brenda Dunava kao značajne evropske destinacije. DCC okuplja članove iz javnog, privatnog i nevladinog sektora iz svih 10 dunavskih zemalja (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija i Ukrajina). Kako bi ovi ciljevi bili postignuti, tri osnovne linije rada DCC-a su: lobiranje u svrhu razvoja destinacije Dunav, marketing i promocija, kao i razvoj turističkih proizvoda.

www.danubecc.org

Univerzitet Avinjon

Univerzitet Avinjoj (Francuska) se nalazi u regiji Provansa. Univerzitet se sastoji iz dva kampusa (Hana Arent i Žan-Henri Fabr) smeštenih na dve lokacije: u centru istorijskog grada i njegovom predgrađu (Agropark). Istraživački tim koji je deo DECRA projekta pripada istraživačkom centru Norbert Elias (UMR 8562 – CNRS, EHESS, AMU, UAPV). Centar je specijalizovan u studijama muzeologije i kulturnog nasleđa, dve oblasti koje su usko u vezi sa Master programom Médiations, Musées, Patrimoines (MMP). Upravo iz ovakvog okruženja dolaze studenti i istraživači koji rade na razvoju kulturnog nasleđa i ruta.

Vebsajt:univ-avignon.fr
Vebsajt:centre-norbert-elias.ehess.fr

Tim univerziteta Avinjon čine Dr. Isabel Brianso (vodeći univerzitetski koordinator), Dr. Lise Reno (Francuska), Dr. Fransoa Rigat (Italija), Nejtan Martin (master student) i dodatni članovi (stalno zaposleno osoblje, studenti, itd...).

NETZ Asocijacija – Mediji i Društvo

NETZ Asocijacije je međunarodna kontakt tačka mreže „VIA REGIA – kulturna ruta Saveta Evrope“. VIA REGIO je ime najstarijeg i najdužeg puta koji povezuje Istočnu i Zapadnu Evropu. Ruta postoji više od 2.000 godina i povezuje 8 evropskih zemalja dužinom od 4.500 km. U današnje vreme, njen pandan je zapravo pan-evropski koridor III. U tom smislu, VIA REGIA je jedinstveni simbol zajedničkog kulturnog evropskog prostoa.

Mreža VIA REGIA ima više od 100 članova iz Ukrajine, Belorusije, Poljske, Nemačke i Francuske. Svi zajedno, rade na revitalizaciji rute kroz projekte koji uključuju istorijsko istraživanje, kulturni turizam, razmenu na polju građana, mladih i umetnosti.

www.via-regia.org

TRANSROMANIKA Asocijacija

TRANSROMANIKA povezuje zajedničko romansko nasleđe u devet evropskih zemalja: Nemačka, Austrija, Portugal, Španija, Francuska, Italija, Slovačka, Srbija i Rumunija. Duž rute možete posetiti građevine iz romanskog perioda, koji je u 10-om veku iznedrio istoimeni stil kao novi oblik arhitektonskog izraza. Sjajne katedrale, manastiri, crkve, zamkovi, svedoče o ovoj važnoj evropskoj epohi. Prva Evropa, formirana u Srednjem veku predstavlja poreklo moderne evropske zajednice. U tom smislu romanički stil prikazuje jedinstvo u raznolikosti.

TRANSROMANIKA promoviše evropsko nasleđe romaničke umetnosti i arhitekture, paralelno razvijajući turizam kao podršku održivom regionalnom i ekonomskom razvoju. Asocijacija teži da promoviše svoje članove – regione, građevine, lokalitete, i da ih u što većoj meri učini dostupnim javnosti. Upravo kroz održivi razvoj kulturnog turizma i jasno postavljanje turističkih ciljeva u procesu turističke promocije, očuvanje ovog nasleđa će biti postignuto.

www.transromanica.eu

ATRIUM – Arhitektura totalitarnih režima kao urbana znamenitost Evrope

ATRIUM asocijacija je osnovana u junu 2013. godine od strane konzorcijuma projekta ”ATRIUM – Arhitektura totalitarnih režima XX veka u urbanom menadžmentu“ (2013) koji je bio finansiran od strane Programa Jugoistočna Evropa (SEE), u cilju promocije i rukovođenja kulturnom rutom ATRIUM, koja ističe, čuva i ukazuje na važnost totalitarnog evropskog nasleđa XX, posebno na polju arhitekture. ATRIUM kulturna ruta je sertifikovana 2014. godine kao jedna od 32 sertifikovane kulturne rute Saveta Evrope i trenutno povezuje 18 evropskih opština.

www.atriumroute.eu

Evropska asocijacija za očuvanje i promociju jevrejske kulture i nasleđa (AEPJ) (LU)

Kao što sam naziv asocijacije ističe, AEPJ se bavi očuvanjem i promocijom jevrejske kulture u Evropi. Ovi ciljevi su prvenstveno postignuti kroz dva vodeća programa – Evropske dane jevrejske kulture i Evropska ruta jevrejskog nasleđa Saveta Evrope. Takođe, asocijacija učestvuje u različitim kulturnim projektima na evropskom nivou, povezujući se sa drugim institucijama posvećenim razvoju kulturnog nasleđa.

AEPJ je konzorcijum koji čini 14 organizacija. Mreža javnih i privatnih institucija i federacija jevrejskih zajednica.

www.jewisheritage.org