Razvoj mreže

Jedan od najkompleksnijih elemenata svake organizacije je funkcionisanje mreže. Mreže su sociotehnološki sistemi okarakterisani smislom i sadržajem. Smisao je definisan prenosnim kanalom i jedinicama sadržaja. Sadržaj je informacija koja cirkuliše, skup odnosa koji su izgrađeni između partnera i korisnika, prirode tih odnosa i promenljivih resursa. Veze između ljudi koji se nalaze unutar mreže variraju u odnosu na intenzitet, trajanje, učestalost i sadržaj.

Rukovođenje organizacionim mrežama je izazov, ali takođe jedinstvena prilika da se uveća društveni kapacitet unutar grupe, koji omogućava uspešnu sardnju i pospešuje kreativnost.

U predstojećim videima, direktori kulturnih ruta predstavljaju svoja iskustva, odnosno na koji način rukovode različitim vrstama mreža.